เทคโนโลยีสารสนเทศ

3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(4) Information Technology

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารข้อมูล

4. เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่องานธุรกิจและสังคม

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมชุดสำนักงานได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

3. สืบค้นข้อมูล ตลอดจนรับ-ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานธุรกิจ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต

คำชี้แจง ภาระงาน ให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วดำเนินการดังนี้

1. อธิบายความหมายหมายของคำต่อไปนี้ Software, hardware, user, administrator, procedure, data, information, management, decision, internet, intranet, ip address, database, OS ความหมายทางคอมพิวเตอร์

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคปัจจุบัน

3. อธิบายถึงจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสรุปสาระสำคัญของพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับบคอมพิวเตอร์ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป(ตามาตรา 5,6,7,10,14 แและ 16)

สรุปเป็นรูปเล่มรายงานส่งสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน

IMG_20150204_0001 IMG_20150204_0002 IMG_20150204_0003 IMG_20150204_0004 IMG_20150204_0005 IMG_20150204_0006 IMG_20150204_0007 IMG_20150204_0008 IMG_20150204_0009 IMG_20150204_0010 IMG_20150204_0011 IMG_20150204_0012 IMG_20150204_0013 IMG_20150204_0014 IMG_20150204_0015 IMG_20150204_0016 IMG_20150204_0017 IMG_20150204_0018 IMG_20150204_0019 IMG_20150204_0020 IMG_20150204_0021 IMG_20150204_0022 IMG_20150204_0023 IMG_20150204_0024 IMG_20150204_0025 IMG_20150204_0026 IMG_20150204_0027 IMG_20150204_0028

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s