เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. มีทักษะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
3. เห็นคุณค่าในความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
2. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนทำการรับ – ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP,Client – Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E – mail , WWW การติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต
ศึกษาเนื้อหาวิชาได้จากเว็บไซด์คลิกที่นี่ มีผู้สรุปข้อมูลไว้ดีมาก
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้นำมาสรุปพอสังเขป (ไม่เกิน 15 หน้า)
ส่งงานทางe-mailมาที่oraya_chong@yahoo.com โดยงานส่งเป็นไฟล์แนบ
1.อินเตอร์เน็ตมาจากคำว่า… และมีที่มาอย่างไร
2.โครงสร้างของสถาปัตยกรรมรูปแบบ OSI แบ่งออกได้เป็นกี่เลเยอร์ อะไรบ้าง และแต่ละเลเยอร์ทำงานอย่างไร
3.อธิบายรูปแบบโครงสร้างและหลักการทำงานของโปรโตคอล TCP/IP , FTP , HTTP , IP , Client-Server , DNS , SUBNet , Telnet
4.อินเตอร์เน็ตมีบทบาทต่องานของท่านอย่างไร และหากไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในงานแล้วจะส่งผลกระทบเช่นไร
5.Search Engine มีอะไรบ้าง อธิบายหลักการทำงานของ Search Engine มาพอสังเขป 2 ตัว
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
อินเทอร์เน็ตและการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล
LAN โปรโตคอล
บทเรียนออนไลน์ เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s