โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

3000–0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4)

(Computer Package at Work)  วิชานักศึกษาทุกสาขาต้องเรียน ตรวจสอบด้วยว่าเรียนหรือยัง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเอกสารการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนำเสนอผลงาน

5. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักศึกษา….

  1. จัดพิมพ์งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด  Microsoft Word จำนวน 1 หน้า ประกอบด้วยการพิมพ์ตัวอักษรขนาดต่าง ๆ 5 ขนาด, รูปแบบอักษร(font)ต่าง ๆ 3 รูปแบบ, การจัดรูปแบบตัวอักษรตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ พร้อมแทรกภาพประกอบ 1 ภาพ
  2. จัดพิมพ์ข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล Microsoft Excel จำนวน 1 sheet โดยมีข้อมูลอย่างน้อยประมาณ 1 หน้า ข้อมูลประกอบด้วยข้อความ เซลล์ตัวเลข และเซลล์ที่เกิดจากใช้สูตรคำนวน
  3. นำเสนอข้อมูลตนเองพร้อมภาพประกอบด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ Microsoft PowerPoint อย่างน้อย 5 เฟรม

รวบรวมงานทั้งหมดแล้วบันทึกลงซีดี ส่งเป็นแผ่นซีดีสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน (24ก.พ.2556)

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s