วิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน

วิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach)  หมายถึง การสอนอ่านโดยจัดเนื้อหาตามชนิดของอรรถลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกันโดยมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากขั้นตอนการสอนของ Callaghan ; Knapp; & Nobel. (1993)  ดังนี้     

ขั้นที่ 1    การให้รูปแบบ (Modeling)

1.1    นำเสนออรรถลักษณะต่าง ๆของเนื้อความ การดำเนินเรื่อง

1.2  วิเคราะห์โครงสร้างในการดำเนินเรื่องตามแผนภูมิอรรถลักษณะทางภาษาของเนื้อความแต่ละประเภท โดยผู้สอนชี้ให้เห็นว่ารูปแบบที่ให้นั้นผู้เขียนบทอ่านนั้น ๆ มีวิธีการดำเนินเรื่องอย่างไร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อความร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

1.3  วิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในอรรถฐานนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ทราบว่าวิธีการในการใช้รูปศัพท์หรือภาษาเป็นอย่างไร

ขั้นที่ 2   การตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อความ (Joint Negotiation)

2.1  เตรียมที่จะอ่านเนื้อความใหม่ร่วมกันจากอรรถฐานเดิม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้สังเกต (รูปแบบอรรถฐานเดิม) ค้นหา (เนื้อความใหม่ตามแนวอรรถฐาน) บันทึก (จดบันทึกลงแผนภูมิอรรถลักษณะ) และอภิปราย (วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกับเพื่อน)

ขั้นที่ 3    การสร้างเนื้อความร่วมกันในกลุ่มและสร้างเนื้อความอิสระ (Independent Construction)

3.1  นักเรียนตอบคำถามจากการอ่านเนื้อความใหม่เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

3.2  นักเรียนปรึกษาหารือร่วมกันในการเขียนสรุปเรื่องใหม่ตามความเข้าใจ

3.3  นักเรียนตัวแทนนำเสนอเรื่องที่เขียนสรุปใหม่

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s